سینی چوبی فینگر فود, سینی چوبی,

سینی چوبی فینگر فود, سینی چوبی,